POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ 

www.hair-innovo.com

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach strony internetowej dostępnej pod adresem www.hair-innovo.com jest Hair Innovo Spółka z o.o. NIP 6793198045 | KRS 0000834698 | REGON 385827103

 2. Dane kontaktowe Administratora:

  Hair Innovo

  ul. Romana Ciesielskiego 4
  31-587 Kraków

  tel.665-934-066
  email: info@hair-innovo.com

 3. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych na naszej Stronie, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą oraz zasady ochrony prywatności użytkowników naszej Strony.

 4. Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).

 5. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w razie kontaktu ze strony użytkownika lub przy wypełnianiu formularza kontaktowego na naszej Stronie, a także podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

 6. Dane osobowe w ramach korzystania z naszej Strony podawane są przez użytkownika dobrowolnie.

 7. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez nas dane osobowe dotyczą, w szczególności zapewniamy, że przetwarzanie danych następuje przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, mając na uwadze bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

II. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem RODO oraz w przypadkach w nim określonych, mają Państwo:

a) prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym, w sytuacjach określonych w art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (w sytuacjach określonych w art. 18 RODO) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w sytuacjach określonych w art. 21 RODO), a także ma prawo do przenoszenia swoich danych (w sytuacjach określonych w art. 20 RODO),

b) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

c) prawo wniesienia skargi – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy), jeżeli uważa, że jej dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

 1. Co istotne, nie w każdym przypadku przysługują Państwu wszystkie wskazane powyżej uprawnienia, a Rozporządzenie RODO wskazuje, kiedy mogą Państwo z danego uprawnienia skorzystać.

 2. W celu realizacji powyższych uprawnień mogą Państwo się skontaktować z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na dane wskazane w pkt. I Polityki Prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na naszej Stronie.

III. PODSTAWY, CEL i ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

d) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

 1. Przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych wymaga w każdym przypadku co najmniej jednej z podstaw wskazanych w ust. 1 powyżej.

 2. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy przetwarzanych przez nas danych osobowych wynikają z działań podejmowanych przez użytkownika na naszej Stronie.

 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania

i okres przechowywania danych

Zakres przetwarzanych danych

Wykonanie umowy lub podjęcie

działań na żądanie osoby, której

dane dotyczą, przed zawarciem ww. umów

Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy).

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania / prowadzenia działalności/siedziby, nazwa firmy, NIP, dane rejestrowe firmy

Marketing bezpośredni

Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

Dane są przechowywane przez okres

istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż prze okres przedawnienia roszczeń

w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej

przez Administratora działalności gospodarczej.

Imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej

Marketing

Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda).

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie

Jej danych w tym celu.

Imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej

Prowadzenie ksiąg podatkowych

Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1

Ordynacji podatkowej.

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej)

Imię i nazwisko, adres zamieszkania / prowadzenia działalności/siedziby, nazwa firmy, NIP

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO.

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

Imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania / prowadzenia działalności / siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy, NIP

IV. ODBIORCY DANYCH

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania naszej Strony, w tym dla realizacji zawieranych z Państwem umów konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych, takich jak np. kurier, firma transportowa, podmiot obsługujący płatności online czy dostawca oprogramowania).

 2. Korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak aby przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

 3. Co istotne, przekazanie przez nas danych nie następuje w każdym wypadku oraz nie do wszystkich wskazanych w Polityce Prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – przekazujemy dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

 4. Dane osobowe użytkowników naszej Strony możemy przekazywać następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

a) Kurierzy, przewoźnicy, firmy transportowe i uczestniczące w procesie wysyłki – w przypadku konieczności przesłania do użytkownika naszej Strony przesyłki pocztowej lub przesyłki kurierskiej, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe użytkownika wybranemu podmiotowi realizującemu przesyłkę na nasze zlecenie w zakresie niezbędnym do zrealizowania zamówienia na rzecz użytkownika;

b) Dostawcy usług informatycznych i technicznych dla Administratora – w takich wypadkach  udostępniamy zebrane dane osobowe użytkownika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku i w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką Prywatności;

c) Dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych – zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze. W takich przypadkach udostępniamy zebrane dane osobowe użytkownika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku i w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką Prywatności.

V. NARZĘDZIA ANALITYCZNE

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) to niewielkie informacje w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej naszą Stronę (np. na dysku twardym komputera czy na karcie pamięci urządzenia mobilnego. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać naszą Stronę do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób go odwiedzających. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin.

 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej konfiguracji strony, a w szczególności do zapamiętania historii odwiedzonych stron. Ponadto Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).

 3. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów odwiedzających stronę. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 4. Mając na uwadze, że ustawienia plików cookies dokonywane są w przeglądarkach internetowych niezależnie od przeglądanej strony, rekomendujemy zapoznanie się informacjami udostępnionymi przez wykorzystywaną przeglądarkę.

 5. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w tym w szczególności nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, a także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, wykorzystywanych przez użytkowników lub innych czynnościach, podejmowanych na naszej stronie.

 6. Możemy gromadzić adresy IP użytkowników. Adres IP może być wykorzystywany przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin itp.), jako informacja przydatna w ramach administrowania oraz udoskonalania naszej Strony, a także w celach bezpieczeństwa oraz identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści strony.

 7. Jeżeli strona zawiera odnośniki (linki) do stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

 8. Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej (ograniczenia lub wyłączenia zapisywania plików cookies).

VI. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI I KONTAKT

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym będziemy w każdym przypadku informować użytkowników w ramach naszej Strony.

 2. Pytania, uwagi lub wątpliwości związane z Polityką Prywatności lub z funkcjonowaniem naszej Strony prosimy kierować na adres mailowy: biuro.arwiiscalp@gmail.com